Utilsigtet hændelse

 

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på
patienten, som ikke skyldes patientens sygdom.

Med skade menes utilsigtet fysisk overlast. Det gælder også, hvis skaden forinden blev afværget.
Hvis kiropraktorerne oplever en utilsigtet hændelse i deres daglige arbejde eller får
kendskab til dette hos andre sundhedsprofessionelle indrapporteres, i overensstemmelse
med kravene i lovgivningen, den utilsigtede hændelse på Styrelsen for Patientsikkerheds
hjemmeside www.stps.dk eller www.dpsd.dk.

Som patient eller dennes pårørende kan du indrapportere en utilsigtet hændelse, som den
pågældende patient har været udsat for via følgende link: https://stps.dk/da/rapporter-
en-utilsigtet-haendelse.

Hvis du ønsker at læse mere, henvises til nedenstående links:
– Pjece om utilsigtede hændelser:
http://stps.dk/da/udgivelser/2016/~/media/7669C28BF37E40D189CA3D57E38951CD.a
shx
-Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134520

Klage over behandlingsforløbet

Hvis man ønsker at klage over behandlingsforløbet hos kiropraktoren, kan man kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

Hvis det drejer sig om erstatningssag, kan man melde det til patienterstatningen på www.patienterstatningen.dk